Thursday, Jul. 19, 2018

  • "โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน" แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานทั่วไทย ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 29
May 21, 2018 - (0) comments

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 29 ประจำเดือนเมษายน 256161 [...]

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
July 18, 2014 - (0) comments

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนห้องรับแขกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นด่านแรกที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงอาคาร การจัดทำนิทรรศการที่ให้ความรู้ [...]

สาระน่ารู้

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์
October 30, 2017 - (0) comments

 นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของระบบนิเวศ ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ ฝ่ายวิชาการ (2560) รายงานผลการสำรวจชนิดนกสามารถพบนกได้ถึง 310 ชนิด [...]