ระเบียบและการขออนุญาตต่างๆ

ระเบียบและการขออนุญาตต่างๆ

ที่พัก

noun_people_2989920.svg

การขอคืนเงินค่าที่พัก

หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม ไฟไหม้ป่า หรือเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าพัก

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน

 

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน

 
หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน

โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาของสมุดฝากเงินธนาคารหน้าแรก เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

 

หากเหลือน้อยกว่า 5 วันก่อนถึงวันที่เข้าพักจริงหรือเลยวันเข้าพัก

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่ง อีเมล์ พร้อมแนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงิน

 

1) เอกสารการจองที่พักและบริการ

2) หลักฐานการชำระเงิน

3) สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ

 

หมายเหตุ

- เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป

- กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน 

- กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784

noun_Car_3675176.svg

การเลื่อนวันเข้าพัก

1. แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ จองที่พักออนไลน์ 

2. ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยล็อกอินเข้าระบบหรือโทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 

3. กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในวันที่เข้าใช้บริการ แต่ กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ

 

หมายเหตุ

- อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

- ขอเลื่อนได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม โดยทำการจองรายการใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมก่อน จากนั้นยื่นเรื่องขอเลื่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การจองใหม่สามารถจองที่อุทยานแห่งชาติเดิม หรือเปลี่ยนอุทยานแห่งชาติใหม่ก็ได้

- หากการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างไปจากเดิม มีอัตราสูงกว่าอัตราที่ชำระไว้แล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่ม

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริการที่พัก สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

การถ่ายทำภาพยนตร์

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและเงินค้ำประกันความเสียหาย สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ

การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

แบบฟอร์มขออนุญาตอื่นๆ

go to top