Monday, Sep. 20, 2021

Tag Archives: ' Hylobates pileatus'

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon)

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon)

Posted On: October 04, 2014

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon) : Hylobates pileatus ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถพบได้บริเวณผากล้วยไม้, เหวสุวัต และฝั่งตะวันออกของคลองลำตะคลองเป็นต้นไป ชะนีมุงกุฎ เพศผู้ ชะนีมุงกุฎ เพศเมีย [...]