Friday, Aug. 14, 2020

Tag Archives: ' ห้องประชุมขุนดง'

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: July 18, 2014

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (PAC) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนดง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมประชุม         [...]