Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' สัตว์ป่า'

กำจัดสาบเสือ (Alien Species)

กำจัดสาบเสือ (Alien Species)

Posted On: December 20, 2015

กำจัดต้นสาบเสือให้หมดไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทุ่งหญ้าและพืชอาหารให้กับสัตว์ป่า เชิญร่วมประกอบกิจกรรมนี้ได้ทุกเพศ ทุกวัย [...]

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: January 29, 2015

กำหนดเวลาห้ามเข้าไปในอุทยานฯ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-06.00 น.   เพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

อ่างเก็บน้ำสายศร

อ่างเก็บน้ำสายศร

Posted On: October 13, 2014

  หรือที่เรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต เป็นอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า สร้างขึ้นด้วยงบประมาณส่วนตัวของนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]