Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' สมัน'

สมัน

สมัน

Posted On: July 13, 2014

เนื้อสมัน SCHOMBURGK DEER โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เนื้อสมันหรือโชมเบิร์กเดียร์ เป็นกวางที่สวยชนิดหนึ่งในโลกนี้ สวยทั้งในส่วนเขาและรูปร่างหน้าตา สวยกว่ามูสในเมืองหนาว ซึ่งมีเขาแบนเป็นแผ่นอย่างน่าดูก็จริง มูสมีหน้าตาโง่ๆ จมูกงุ้ม รูปร่างก็เทอะทะไม่น่าดู  สมันสวยกว่าเร็ดเดียร์ของยุโรป และสวยกว่าบีติของอเมริกา [...]