Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' มัธยมศึกษา'

วิชาธรรมชาติศึกษาป่าเขาใหญ่ โรงเรียนเขาใหญ่วิทยาคม

วิชาธรรมชาติศึกษาป่าเขาใหญ่ โรงเรียนเขาใหญ่วิทยาคม

Posted On: February 04, 2015

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งเรียนรูที่เหมาะสมอย่างมากในการสื่อความหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อเป็นกำลังใจในการพิทักษ์รักษาป่า สมบัติอันทรงคุณค่าของคนในท้องถิ่นและประชาชาติให้ยั่งยืนต่อไป [...]