Saturday, Sep. 18, 2021

Tag Archives: ' ผีเสื้อหางติ่งปารีส'

ดูผีเสื้อ

ดูผีเสื้อ

Posted On: June 06, 2014

ผีเสื้อในเขาใหญ่พบได้ตลอดทั้งปี แต่ชนิดผีเสื้อจะแตกต่างกันตามฤดูกาล จุดดูผีเสื้อที่สำคัญอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ อ่างเก็บน้ำสายศร และเส้นทางเดินป่าวังจำปี-หนองผักชี ในฤดูแล้งโดยเฉพาะผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ [...]