Tuesday, Aug. 4, 2020

งานวิจัย

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

Posted On: June 20, 2017

ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า [...]

หมาในกับเหยื่อ

หมาในกับเหยื่อ

Posted On: May 18, 2017

หมาในกับเหยื่อ “น้องฟาน” เป็นชื่อของหมาใน (dhole) 1 ใน 2 ตัวที่ทีมนักวิจัยจับติดปลอกคอ (GPS collar) ได้เมื่อเดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หลายท่านอาจสงสัยที่มาของชื่อนั้น ฟาน เป็นชื่อภาษาท้องถิ่น มาจากทีมนักวิจัยได้ร่วมกันตั้งเพื่ออุทิศให้กับเก้งเพศเมียที่ถูกรถนักท่องเที่ยวชนตาย [...]

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: May 09, 2017

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: March 05, 2017

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิทโซเนียล สหรัฐอเมริกา และสวนสัตว์ Minnesota  ได้ดำเนินการดักจับและติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมกับหมาในเพศเมียจำนวน 2 ตัว ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]