Friday, Apr. 20, 2018

Slider

Tag Archives: ' วังจำปี-หนองผักชี'

ดูผีเสื้อ

ดูผีเสื้อ

Posted On: June 06, 2014

ผีเสื้อในเขาใหญ่พบได้ตลอดทั้งปี แต่ชนิดผีเสื้อจะแตกต่างกันตามฤดูกาล จุดดูผีเสื้อที่สำคัญอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ อ่างเก็บน้ำสายศร และเส้นทางเดินป่าวังจำปี-หนองผักชี ในฤดูแล้งโดยเฉพาะผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ [...]