Wednesday, Sep. 19, 2018

  • "โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน" แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานทั่วไทย ในการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรืออื่นๆ

Tag Archives: ' ช้าง'

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Posted On: January 29, 2015

กำหนดเวลาห้ามเข้าไปในอุทยานฯ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-06.00 น.   เพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [...]

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

Posted On: October 12, 2014

เป็นจุดชมวิวดูสัตว์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในบางเวลาจะเห็นสัตว์มากินดินที่โป่งเทียม และกินน้ำที่แหล่งน้ำ การเดินทางมาที่หอดูสัตว์หนองผักชี ให้จอดรถที่บริเวณกิโลเมตร 35 ถนนธนะรัชต์ แล้วเดินเข้ามาระหว่างทางจะเป็นป่าหญ้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  [...]