Thursday, Jun. 20, 2019

ดูผีเสื้อ

Written By:

|

2014-06-06

|

Posted In:

ดูผีเสื้อ

butterfly1

butterfly2

ผีเสื้อในเขาใหญ่พบได้ตลอดทั้งปี แต่ชนิดผีเสื้อจะแตกต่างกันตามฤดูกาล จุดดูผีเสื้อที่สำคัญอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ อ่างเก็บน้ำสายศร และเส้นทางเดินป่าวังจำปี-หนองผักชี ในฤดูแล้งโดยเฉพาะผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

ผีเสื้อหางติ่งปารีส และผีเสื้อแพนซีมยุรา จะมาเกาะกลุ่มดูดกินเกลือบริเวณโป่งดินที่ชื้นแฉะ

Share This Article

Related News

แก่งหินเพลิง
ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก

About Author

admin