Tuesday, Apr. 23, 2019

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า จำนวน 2 จุด คือ
1. ริมถนนสาย 3077 กม. 34 – 35 (บริเวณผาตะแบก)
2. ริมถนนสาย 3077 กม. 39 – 40
เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเตือนนักท่องเที่ยวว่ามีสัตว์ออกหากิน โดยมีการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณไฟเตือนริมถนนและผ่านโมบายเว็บแอพลิเคชั่น (http://adsystemiti.com/) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงบริเวณพื้นที่ที่สัตว์ป่าออกมาบนท้องถนนได้รวดเร็วขึ้น อันจะเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี
โดยผลการทดสอบเบื้องต้นสามารถใช้การได้
เพื่อให้เหมาะสมกับใช้งานในพื้นที่จริงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบและการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไป  

Share This Article

Related News

พิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา
เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2561

About Author

admin