Friday, Mar. 22, 2019

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

Written By:

|

2017-05-10

|

Posted In:

นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ป่า

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อโครงงานพิเศษเรื่อง รั้วระวังภัยสัตว์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเตือนนักท่องว่ามีสัตว์ออกหากิน ริมถนน มีการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณไฟเตือนริมทางและผ่านโมบายเว็บแอพลิเคชั่น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงบริเวณพื้นที่ที่สัตว์ป่าออกมาบนท้องถนนได้รวดเร็วขึ้น อันจะเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี โดยทำการแสดงวิธีการทดลองการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้งจริงในพื้นที่ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะและทำแบบประเมินคุณภาพของระบบระวังภัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบและการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Share This Article

Related News

พิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา
เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2561

About Author

admin