Friday, Sep. 24, 2021

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุุมโครงการติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในงานฯ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากที่ได้เข้าดำเนินการศึกษาหมาใน โดยหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สถาบันสมิธโซเนียน สวนสัตว์มิเนโซต้า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สามารถจับหมาในติดวิทยุติดตามตัวแบบดาวเทียม (GPS collar) 2 ตัว มีการติดตามทั้งจากข้อมูลของบริษัท SIRTRACK และ การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ การติดตามในพื้นที่ด้วยเครื่องรับแบบ VHF การเก็บมูลหมาในเพื่อเพื่อตรวจหาชนิดเหยื่อ และการดำเนินการทางสัตวแพทย์ในพื้นที่ โดยมีหัวข้อการนำเสนอผลการศึกษา ดังนี้

  1. ทบทวนการทำงาน การวางกับดัก การควบคุมสัตว์ป่า การตรวจสอบ และผลการทำงาน โดย สพ.ญ. วาริสา โทมัส องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ผลการตรวจสอบสุขภาพหมาใน โดย น.สพ. วันเสน่ห์ โตอนันต์ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  3. โรค และพาราสิต โดย น.สพ. ไพศิลป์ เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล   download
  4. การติดตามการเคลื่อนที่ โฮมเลน การใช้พื้นที่อาศัย จากสัญญาณดาวเทียม นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร นิสิตปริญญาเอกภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์  download
  5. การติดตามเรื่องการกระจาย และประชากรหมาใน และเหยื่อหมาในในพื้นที่ จากกล้องดักถ่ายภาพ นรเศรษฐ์ เขียวศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  download
  6. แผนการศึกษานิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน และที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสาตร์  download
  7. ชีววิทยาและการอนุรักษ์หมาใน ดร. นุชรินทร์ ศงสะเสน สถาบันธรรมชาติวิทยาสมิทโซเนียล สหรัฐอเมริกา
  8. สรุปภาพรวม งานวิจัยเขาใหญ่ แลกเปลี่ยน ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ งานที่ควรดำเนินการต่อไป นายอิสรินทร์ โสธรจิตต์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin