Friday, Sep. 24, 2021

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

ขอขอบคุณอาจารย์มนูญ มนูขจร มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง

อาจารย์มนูญ มนูขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์( Candidate Ph.D. Environmental Education) และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 120 กล่อง โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายนันทนาการฯ เป็นผู้รับมอบแทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Share This Article

Related News

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 32
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 31

About Author

admin