Saturday, Sep. 25, 2021

หอดูสัตว์หนองผักชี

Written By:

|

2014-10-12

|

Posted In:

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี
เป็นจุดชมวิวดูสัตว์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ในบางเวลาจะเห็นสัตว์มากินดินที่โป่งเทียม และกินน้ำที่แหล่งน้ำ การเดินทางมาที่หอดูสัตว์หนองผักชี ให้จอดรถที่บริเวณกิโลเมตร 35 ถนนธนะรัชต์ แล้วเดินเข้ามาระหว่างทางจะเป็นป่าหญ้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
E11394959-192212

Share This Article

Related News

แก่งหินเพลิง
ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก

About Author

admin