Friday, Apr. 10, 2020

กิจกรรมเก็บขยะของสำนักงานกรมสุขภาพจิต

Written By:

|

2014-10-06

|

Posted In:

กิจกรรมเก็บขยะของสำนักงานกรมสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรมเก็บขยะของสำนักงานกรมสุขภาพจิต วันที่ 14 กันยายน 2557 บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้ว

IMG_3050 IMG_3051 IMG_3052 IMG_3053 IMG_3054

Share This Article

Related News

“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่
ร่วมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

About Author

admin