Friday, Apr. 10, 2020

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon)

Written By:

|

2014-10-04

|

Posted In:

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon)

ชะนีมงกุฎ หรือ ชะนีเอี๊ยมดำ (Pileated gibbon) : Hylobates pileatus ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถพบได้บริเวณผากล้วยไม้, เหวสุวัต และฝั่งตะวันออกของคลองลำตะคลองเป็นต้นไป

DSCN2881

ชะนีมุงกุฎ เพศผู้

DSCN9901

ชะนีมุงกุฎ เพศเมีย

Share This Article

Related News

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์
สปาร์โคลน @Khao Yai National Park
ช้างป่าชนกัน ในอ่างเก็บน้ำสายสร

About Author

admin