Friday, Sep. 24, 2021

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา (2361 – 2561) Friendship Trail : Celebrating 200 Years of U.S. – Thai Friendship (1818 – 2018)

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา (2361 – 2561) Friendship Trail : Celebrating 200 Years of U.S. – Thai Friendship (1818 – 2018)

ตรวจสอบเส้นทาง

ตรวจสอบเส้นทางจุดสื่อความหมายที่ 1 มอสิงโต ป่าดงดิบทึบ ป่าดงดิบโปร่ง
ฟื้นป่ามอสิงโตฟื้นตัวโดยกลไกธรรมชาติภายหลังการหยุดเผาทุ่งหญ้าโดยอาศัย ลม สัตว์ป่า รวมไปถึงแมลงเป็นตัวสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จึงกลับคืนโครงสร้างป่าแบบธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้มากกว่า 30 ชนิด หลายชั้นเรือนยอด พรรณไม้เด่น เช่น ต้นแมงเม่านก ผลสุกเป็นที่ชื่นชอบของนกหลายชนิด
Station 1. Mor Singto (Lion camp), Dense rainforest, Airy rainforest
Mor Singto (Lion camp) forest was recovered by natural mechanisms after the burning of grasslands. The wind, wild animals, including insects, are the important elements in the distribution of wild plants. Over the past 30 years, it has returned to the natural forest structure. There are more than 30 species of plants, many layers of canopy. Notable species of plants, such as Maeng-Mao- Nok (Eurya nitida) is favored by many birds.
—————————
จุดสื่อความหมายที่ 2 ป่าดั้งเดิม หลงเหลือในหุบห้วย
ป่าในหุบเขาแสงรำไร ดินชุ่มชื้น ต้นไม้ใหญ่น้อยพากันแข่งแย่งแสงแดด โดยรีบเร่งทางความสูงลำต้นก่อน เมื่อสูงถึงระดับขีดจำกัดของแต่ละชนิดแล้ว จึงขยายออกทางความโตลำต้น เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อย่างดี จากงานวิจัยพบว่าป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ราว 44 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าราว 455 ล้านบาท ช่วยคงความสมดุลของสภาพภูมิอากาศมากเป็นอันดับต้นของประเทศไทย
Station 2. The original forest in the valley
The trees in the valley in moist soil with dim light trees compete for sunlight by rushing through the trunk height. When reaching up to the limit of each type, they extend the trunk. This place is a good source of carbon storage. Research has shown that forests in Khao Yai National Park help absorb about 44 million tons of carbon dioxide, worth about 455 million baht, to maintain the balance of the climate as much as the top of Thailand.
—————————
จุดสื่อความหมายที่ 3 ก่อเดือย บ่งชี้อากาศเย็น
ต้นก่อ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า ต้นโอ๊ค มีกระจายอยู่ทั่วโลกราว 900 ชนิด ในประเทศไทยพบ 120 ชนิด กระจายตามป่าชนิดต่าง ๆ เพราะแต่ละชนิดชอบปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน แต่สำหรับก่อเดือย ชอบอากาศหนาวเย็น ซึ่งบริเวณนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 772 เมตร อุณหภูมิจึงต่ำกว่าในเขตเมืองราว 7 – 8 องศาเซลเซียส
Station 3. Ko-dueai oak tree : Cold climate indicator
There are about 900 species of the Oak tree family around the world. In Thailand, 120 species are distributed according to various types of forest because each species likes different environmental factors.For this specie ; Ko- dueai (Castanopsis acuminatissima), likes cold weather like in this level, 772 meters above sea level area which is 7-8 degrees Celsius lower than in the city area temperature.
—————————
จุดสื่อความหมายที่ 4 ฉันกำลังซ่อมสร้างด้วยตัวเองใหม่
ช่องว่างในป่า หรือ gap ในบริเวณนี้คาดว่าเกิดมาแล้ว 2 – 3 ปี ธรรมชาติคัดสรรพืชพรรณไม้ที่เหมาะกับปัจจัยหลายแบบมาขึ้นรวมกัน เช่น กฤษณา ชอบแสงแดดมาก โตไว มะพร้าวนก สามารถอยู่ในร่มเงาได้ จำพวกขิงข่าและหมากหวาย สามารถทนร่มเงาในแสงรำไร และพันธุ์ไม้พื้นล่างอีกหลายชนิดที่ตั้งตัวในที่แสงน้อยระยะแรก แล้วปรับตัวเป็นไม้เลื้อยไต่ขึ้นรับแสงแดดจ้า ในสภาวะการแก่งแย่งแข่งขันกันแบบใครดีใครอยู่จะเกิดอะไรขึ้นกับพรรณไม้ชุดนี้ใน 5 – 10 ปี ข้างหน้า
Station 4. I am having a new self-repaired
The gap in this area has occurred about 2 – 3 years. Nature selects suitable plants with different growth factors to come together. For example, Eagle wood likes sunshine, Myristicaceae tree family can be in the shade, ginger and rattan in dim light and various lower ground species first formed in low light, then as creepers, climb up to the sunlight. In a competitive situation, what will happen to this plant species in the next 5 – 10 years.
—————————
จุดสื่อความหมายที่ 5 เนิ่นนานหลายสิบปี ที่ฟื้นตัวมา
กลไกธรรมชาติในการฟื้นฟูป่า โดยการให้ต้นทะโล้และต้นติ้ว ซึ่งเป็นไม้ที่มีเมล็ดเล็ก เบา มีปีกปลิวมาตามลมจากป่าใกล้เคียง และสามารถทนต่อสภาพดินที่ขาดแร่ธาตุมาขึ้นเบิกนำให้สภาพดินดีขึ้นจนสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับป่ารอบ ๆ แล้ว เมล็ดไม้หลากหลายชนิดที่ลมและสัตว์ป่าพามาจะขึ้นแทรกหนาแน่นมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป 20 – 30 ปี ต้นทะโล้ยังคงเติบโตได้ดี แต่ต้นติ้วเริ่มทยอยตายตามอายุขัย เปิดโอกาสให้ต้นเหมือดหอมและไม้อื่น ๆ เติบโตขึ้นทดแทน
Station 5. For years Tio has been survived
Natural mechanisms to have the forest restored is by Yellow-cow tree (Gratoxylum formosum) and Chinese gugar tree (Schima wallichii ) with light small seeds blown by the wind from the nearby forest and grown in soil lack of minerals. This will improve soil conditions for the next plant seeds carried by wind or animals. After 20 – 30 years, the Chinese gugar trees continue to grow well, but Yellow-cow trees die as a life expectancy and let Mueat-Hom (Symplocos racemosa) and other kinds of tree to grow up.
—————————
จุดสื่อความหมายที่ 6 ลาน ฮ.ขนส่งสร้างเรดาห์ ณ เขาเขียว
บริเวณนี้เคยเป็นฐานปฏิบัติการของทหารอเมริกาที่มาช่วยติดตั้งสถานีเรดาห์บนยอดเขาเขียว โดยปรับพื้นดินให้ราบเรียบสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลงจอด มีอาคารสิ่งก่อสร้างและได้ปลูกต้นแปรงล้างขวด ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวตะวันตกคุ้นเคยเป็นไม้ประดับ กว่า 50 ปี ระบบนิเวศป่าไม้ได้ฟื้นฟูตนเอง ต้นตองกงพืชตระกูลหญ้าที่รากตื้นทนสภาพแห้งแล้งได้ดีขึ้นปกคลุมพื้นที่ลานเฮลิคอปเตอร์ ส่วนพื้นที่รอบ ๆ มีดินดีกว่า จึงฟื้นตัวด้วยพันธุ์ไม้ป่าดั้งเดิม สำหรับต้นแปรงล้างขวดพันธุ์ไม้ต่างประเทศสามารถปรับตัวอยู่รอดและเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เคยมีกิจกรรมของมนุษย์
Station 6. Heli pad for Kao Kiew Radar site construction
This area used to be the American military that helped installing the Radar station on the top of Khao Kheow. The ground was paved to be the helicopter pad There are buildings with Bottle brush trees (Callistemon lanceolatus) planted. After 50 years, the forest ecosystem has restored itself. The grass-root plant with shallow roots to grow in drought conditions better covers helicopter pad and the Bottle brush trees can survive to symbolize the area used to have human activities.
———————————
จุดสื่อความหมายที่  7 เราส่งสายน้ำให้ผู้คนสองนคร
โลกในอดีตมีฝนตกรุนแรง เส้นทางไหลของน้ำกัดกร่อนหินเป็นลำห้วยลำธาร เชื่อมเป็นเครือข่ายขนาดเล็กใหญ่ ผืนป่าที่เข้ามาปกคลุมช่วยสร้างดิน และเสริมสร้างให้มีความพรุนจนคล้ายฟองน้ำ สามารถเก็บน้ำและปลดปล่อยออกมาตามแรงดึงดูดของโลก ทำให้มีน้ำไหลได้ทุกฤดูกาล สันเขาที่คงเหลือกลายเป็นสันปันน้ำ ที่สันเขานี้มองไปด้านหน้าเป็นลุ่มน้ำมูล ส่วนด้านหลังเป็นลุ่มน้ำบางปะกง มีการศึกษาแล้วว่า ผืนป่าเขาใหญ่ให้น้ำ 813 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีมูลค่าของน้ำจากป่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ผู้คนรอบพื้นที่ได้ใช้อาบกิน ใช้สอยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม หากป่าเขาใหญ่สูญหายไป น้ำในลำธารก็หมดสิ้นไปหลังฤดูฝน
Station 7. Water streams given to 2 town people
As the so heavily rain in the past, the flowing path of the water eroded rocks into the web-like streams. The forest formed and covered the soil, became sponge-like and be able to absorb water and flown to the lower by the earth gravity. The remaining ridge became a watershed boundary. The front on the top of this ridge, the Mun River Basin can be seen and on the back is Bang Pakong River Basin. According to studies, it has been found that Khao Yai national park provides 813 million cubic meters of water per year. The value of water from the park is more than 1,000 million baht per year. People around the area have enough water for daily life use, agriculture and industry. If the park is lost, there will be no water in the stream after the rainy season.
———————————
จุดสื่อความหมายที่ 8 ดงติ้ว…บอกเล่าดินแห้งแล้งจัด
ติ้ว เป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ง่ายในป่าเต็งรัง ซึ่งมีดินไม่อุ้มน้ำและแร่ธาตุอาหารน้อย ปรับตัวให้อยู่ได้โดยการลดรูปใบให้เล็กลง เพื่อลดการคายน้ำ และปรับเปลี่ยนกิ่งที่แห้งลงให้มีปลายแหลมไว้ป้องกันสัตว์ป่าเข้ามากัดกินใบ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดขนาดเล็ก มีปีกปลิวไปตามลมได้ไกล ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้รากแตกหน่อเป็นต้นใหม่ในบริเวณที่ต้นแม่อาศัยอยู่ บริเวณมอสิงโตมีดินที่เป็นดินทรายเนื้อละเอียดไม่อุ้มน้ำ บางจุดมีทรายมากและแห้งแข็ง ต้นไม้อื่นไม่สามารถมาอาศัยอยู่ได้ ติ้วจึงยึดครองพื้นที่และขยายเป็นบริเวณกว้าง
Station 8. Groups of Yellow-cow tree tell the arid land.
“Tio” or Yellow-cow tree (Gratoxylum formosum) can be easily seen in deciduous forests with soil that does not absorb water and low nutrient minerals. It adjusts itself by adjust the leaf size to reduce dehydration, sharpen the tips of dry branches to protect from herbivores animals, produce small seeds with wings to be blown by the wind and take roots in the same area to grow a new tree. The soils on Mor-Singto hill are fine sandy and water cannot be absorbed. Some are so sandy and dry hard that other kinds of tree cannot be grown. Then Yellow-cow trees can occupy and cover most of the area.
———————————
จุดสื่อความหมายที่ 9 ชุมนุมต้นไม้ไม่ง้อดิน
บนต้นไม้นี้มีต้นไม้อีก 4 ชนิด คือ เอื้องมะลิ กระแตไต่ไม้ กูดอ้อม และกะปรอกเล็ก ซึ่งเกาะติดลำต้นของไม้อื่น ในลักษณะอิงอาศัย และใช้รูปแบบชีวิตแตกต่างกัน กล้วยไม้มีทั้งรากสำหรับยึดเกาะลำต้นและรากสำหรับดูดซึมน้ำจากความชื้นในอากาศ ส่วน กระแตไต่ไม้ กูดอ้อม และกะปรอกเล็ก ใช้ใบที่แผ่กว้างยึดติดลำต้นเอียงเป็นมุมเพื่อรับน้ำที่ไหลจากด้านบน รวมถึงเศษใบไม้กิ่งไม้ที่ปลิวมา เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นอาหารต่อไป ในช่วงแล้งจะหยุดการทำงานเหี่ยวแห้งแต่ไม่ตาย หากมีความชื้นกลับมามากพอก็ฟื้นคืนชีพได้
Station 9. Plants, not care for the soil
4 other forms of plant, namely, Ueang-mali orchids (Dendrobium sp.), Basket fern (Drynaria quercifolia), Kut-om (D. coronans) and Ka-prog-lek (D. rigidula) stick to the trunks of other trees based on epiphytic form. The orchid has 2 kinds of root, for adhesion of the stems and for absorbing water from the moisture in the air. Basket fern, Kut-om and Ka-prog-lek use a wide spread leaf to stick tilting into corners of other tree trunks to get water flowing from the top and pieces of leaves or twigs. All of them are decomposed to be their food. During the dry season, they will stop working. When there is enough moisture, they will be the same again.
———————————
จุดสื่อความหมายที่ 10 ดงหินทรายถล่ม คลุมดินหินภูเขาไฟ
ก้อนหินทรายเล็กใหญ่กระจัดกระจายทั่วเนินเขา สังเกตได้จากหินเป็นเหลี่ยมแหลม และแนวการเรียงตัวของก้อนเนื้อหินแต่ละก้อนวางตัวไร้ทิศทาง ทับถมอยู่บนหินภูเขาไฟอายุหลายล้านปี
Station 10. Sand stones cover volcanic rock
Large sandstone blocks scattered throughout the hills. This can be observed by the form of the pointed stones and the disorderly alignment of each cube of stone cover the million year old volcanic rocks.
———————————
จุดสื่อความหมายที่ 11 ทุ่งหญ้าคา…เพื่อสัตว์ป่า…เพื่อคน
หญ้าคา ชอบที่โล่ง แดดแรง หน้าแล้งเอาชีวิตรอดด้วยการทิ้งใบให้เหี่ยวเฉาเพื่อลดการคายน้ำ คงเหลือเพียงเหง้าใต้ดินเหมือนการจำศีล เมื่อฝนตกมาจะงอกใบอ่อนระบัด สัตว์กินพืชหลายชนิดจะพากันกินเป็นอาหาร แต่ใบแก่จะเหนียวแข็ง ขอบใบมีฟันคมสัตว์ป่าไม่อาจกัดกินได้ ฤดูหนาวผลิดอกออกผล เมล็ดเบามีปุยขาวช่วยให้ลมพัดไปขยายพันธุ์ในที่ห่างไกล เดิมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีทุ่งหญ้าราว 14,687 ไร่ แต่ครึ่งหนึ่งได้ฟื้นตัวกลับเป็นสภาพป่า ปัจจุบันคงเหลืออยู่ราว 7,823 ไร่ ในส่วนที่เหลือนี้จะมีการจุดไฟเผาให้ใบแตกระบัด เพื่อสร้างอาหารให้สัตว์ป่าตามวิธีการจัดการทุ่งหญ้า
Station 11. Cotton wool grass fields … for wild animals … for people
Cotton wool grass (Imperata cylindrica) likes the open area with strong sunlight. In dry season it can be survived by withering the leaves to reduce dehydration and remaining only underground rhizomes like in hibernation. When it rains, young leaves are grown and eaten by herbivores. However, old leaves cannot be eaten as sharp teeth at the edge. In winter it produces light seeds with white fluff like cotton wool flown by the wind to propagate in faraway places. Previously, Khao Yai National Park had about 2,400 hectares of grassland, but half of it turns to be in the forest condition. At present, there are approximately 1,250 hectares to be treated in range science management methods by setting fire to burn the grass to let them to have new young leaves for animals.
———————————
จุดสื่อความหมายที่ 12 ไทย – อเมริกัน ร่วมงานคุ้มภัยน่านฟ้าไทย
23 ก.พ. 2509 – 31 มี.ค. 2514 มีการก่อสร้างสถานีเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสหรัฐฯ กองควบคุมทางยุทธวิธี 621 เป็นศูนย์ควบคุมและรายงาน ในชื่อ “Khao Khiao RTAB TH ‘Dressy Lady’ Control and Reporting Center” (CRC) ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพฯ และโคราช ในพื้นที่ที่เช่าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย CRC มีภารกิจหลักคือการติดตามและช่วยเหลืออากาศยานในการบินโดยเชื่อมโยงไปยังสนามบินอู่ตะเภา นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่น ๆ ที่ใช้พื้นที่นี้คือ STRATCOM, STRATCOM-USSAC-THAI, 1st Signal, 7th Radio Research Field Site (RRFS) และ 442nd Signal Battalion ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศไทย โดยไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปในพื้นที่ได้นอกจากบริเวณจุดชมวิวบริเวณทางเข้าเท่านั้น
Station 12. Thai – American : Thai airspace joint-protection
In the period 23 Feb 1966 – 31 Mar 1971 there was a US military Air Defense Radar Station of the 4th Detachment of the 621 TCS (Tactical Control Squadron), Khao Khiao RTAB TH ‘Dressy Lady’ Control and Reporting Center (CRC), at the top of the mountain which is located roughly midway between Bangkok and Khorat. The US soldiers were housed in cabins leased from Tourist Authority of Thailand in a squadron area. The primary mission of the CRC was flight follow of departing/recovering tankers and B-52s to U-Tapao. On departure the CRC tracked them to a hand off point where they would go over to Lion or Brigham. Returning Lion and Brigham would hand them back to the CRC for recovery to U-Tapao. Occasionally there would be an opportunity for a tanker hook-up with departing fighters, but it was primarily flight follow. Other units at the site were STRATCOM, STRATCOM-USSAC-THAI, 1st Signal, 7th Radio Research Field Site (RRFS), 442nd Signal Battalion. The mountain is surrounded by forests and, like a great portion of the San Kamphaeng Range, it is part of the Khao Yai National Park area. The former US CRC is now run by the Royal Thai Air Forces and is guarded by the military. Although the highest point of the mountain is not accessible to the public, there is a viewpoint near the entrance.
———————————

ภาษาไทย โดย นพรัตน์ นาคสถิตย์/ธรรมนูญ เต็มไชย
ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์อภัย พรเศรษฐ์