Monday, Jul. 26, 2021

งานวิจัยปัจจุบัน

ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาหัวหน้าโครงการหมายเหตุ
1ประชากรและความหลากหลายของยีนในหมีควายและหมีหมา ณ ผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่1 มิ.ย. - 1 มิ.ย. 58นายดุสิต งอประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
2วากยสัมพันธ์และความหมายในเสียงร้องของชะนี
(Syntax and meaning of gibbon songs)
๑ ก.ย.๕๕ – ๓๑ ส.ค.๕๗Dr.Ulrich Reichard
ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
3คุณลักษณะเชิงฟังก์ชั่นของพืชและการแทนที่ในทุ่งหญ้า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(Grassland plant functional traits and succession in Khao Yai National park)
๑ ต.ค. ๕๕- ๓๐ ก.ย ๕๗
นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร
ดร.วิรงค์ จันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
๕๐ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
4โครงการวิจัยชีววิทยา นิเวศวิทยา และการใช้พื้นที่สำคัญ (core area)
ของนกเงือก (โครงการต่อเนื่อง)
๓ ปี (มกราคม ๒๕๕๕-
ธันวาคม ๒๕๕๘)
ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
รอหนังสือจากกรมฯ
5การติดตามศึกษาพืชอาหารของชะนี การกระจายเมล็ด และพลวัตป่า ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่1 ธ.ค. 56 - 31 ส.ค. 58Dr.warren Y. Brockelman
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
6นิเวศวิทยาของสังคมมดที่ถูกรา Ophiocordyceps unilateralis ก่อโรค บนแปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ๑ ก.ค. ๕๕ – ๓๑ ส.ค. ๕๗
นางสาวสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์
ห้องปฏิบัติการราวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐๒-๕๖๔๖๗๐๐-๙๔ ต่อ ๓๒๐๕
7ความหลากหลายของพืชอิงอาศัยที่มีท่อลำเลียงในป่าฟื้นตัวและป่าสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 57ดร.วิรงค์ จันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.๑๐๗๒ เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร ปทฝ.๑๐๙๐๓
8กลวิธีการเลื้อยของเถาวัลย์และความสัมพันธ์กับพืชให้อาศัยในแปลงสำรวจถาวรมอสิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ( Lianas climbing strategies and relationship with host tree in MO Sing To Forest Dynamics Plot , Khao Yai National Park , Thailand)เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕-ธันวาคม ๒๕๕๖นางสาวณัฐธิดา เขียวบ้านยาง
สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๙๙ ม. ๙ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
9การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๒๕๕๕-๒๕๕๙ดร.ศิรดล ศิริธร
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยนสุรนารี ๑๑๑ ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
รอหนังสือจากกรมฯ
10เอกัตภาพและสถานะทางสังคมต่อเสียงร้องของชะนีมือขาว
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พ.ย. ๕๕- พ.ย. ๒๕๕๘Dr.Ulrich Reichard
ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
หน่วยวิจัยไพรเมท ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
11การศึกษาพื้นที่อาศัย รูปแบบเส้นทางการใช้พื้นที่ และอาหารของชะนี1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58Dr.Norberto Asensio
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
12การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
ตามมาตรฐานสากลด้วยการศึกษาด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ผศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๑
โทร.๐๒-๙๘๖๙๖๐๕-๖ ต่อ ๖๐๑๑
อีเมลล์ apawinee@hotmail.com
รอหนังสือจากกรมฯ
13การจัดจำแนกรากลุ่มไซลาเรียโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟรุ๊ตติ้งบอดี้และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของรากลุ่ม Ascomycetesในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่๑ พ.ค. ๕๖-๓๐ เม.ย ๕๘นายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
14นิเวศวิทยา การชี้วัดทางชีวภาพ และสารธรรมชาติของไลเคน(Ecology ,Bioindicator and Natural Products of Lichens)เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-เดือนกันยายน ๒๕๖๐รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
15การสำรวจและรวบรวมความหลากชนิดของราแมลงและราย่อยสลายไม้บนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย๑ ต.ค. ๕๖ – ธ.ค. ๕๙นางสุชาดา มงคลสัมฤทธิ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
16Fruit Selections and Nutritional Requiremant of Great Hornbill (Buceros bicornis) in Tropical Evergreen and Seasonal Deciduous Forests in Different Environmental Conditions of Thailandต.ค. 56 - ธ.ค. 57Hiroki Hata
มหาวิทยาลัยมหิดล
17ผลของการฝึกการออกกำลังกายบนที่สูงที่ส่งผลต่อตัวแปรในเลือด
และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล
๑ ก.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
นายปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓๔๐ ถ. สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
รอหนังสือจากกรมฯ
18พฤติกรรมการเลี้ยงลูกของแม่ชะนีมือขาว1 พ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57นส.มัลลิกา สุรินทร์
สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพและทรพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
71150
19การอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (Core area) ของนกเงือก
ในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
๓ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๙)
ปีที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗)
ปีที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘)
ปีที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
20การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าดิบในประเทศไทย (Assessing the climate change vulnerability of bird biodiversity in the rainforests of Thailand )๒๓ ก.ค. ๕๕- ๑๙ ก.ค. ๕๘
นางสาวนันทิดา สุธรรมวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐๗๔-๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๒๒๑๐,๒๒๑๑
21Local Communities Perceptions to wards Nature Conservationก.พ. 57 - ธ.ค. 57Ms. Teh kate Yng
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
62000
22Residents' and Tourists' Attitudes towards the Khao Yai National Park and the National Park Tourism24 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 58นส. ภาชินี สีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 ม.7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
23การรับรู้คุณค่า และ ความคาดหวัง1 ก.ค. 57 - 30 ต.ค. 57นส. เบญจพร ศุภรทรัพย์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
377 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
24อบรมเชิงปฏิบัติการ The Collection29 ก.ค. - 1 ส.ค. 57นส. สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์
ศูนย์พันธูวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
25โมเลกุลนิเวศวิทยาของชะนี1 ส.ค. 56 - 30 มิ.ย. 58Dr. Kazunari Matsudaira
ศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330
26พลวัตของกลุ่มกวาง พฤติกรรมการรวมตัวและการแยกตัวในกวางป่า
ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยว
ธ.ค. 56 - ก.ค. 57นส. กมลชนก จันทร์กลัด
สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
71150