Thursday, Jun. 20, 2019

โครงสร้างการบริหาร

chart1

 

แผนผังงานแต่ละฝ่าย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผังฝ่ายบริหาร

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.งานบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานเงินรายได้ งานบุคลากรและยุทธศาสตร์ งานควบคุมงบประมาณ งานพัสดุ และประสานงานทั่วไป แต่ละงานปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

1.1 งานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          – การรับ- ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก การตรวจค้นหาเลขทะเบียนหนังสือเดิม

          – การจัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่และการค้นหาเรื่องเดิมมาประกอบต้นเรื่อง

ที่กำลังดำเนินการ

          – การจัดทำแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาและจ่ายงานจากแฟ้มต่าง ๆให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการ

– การเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

– การติดตามเรื่องต่าง ๆที่เสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนจนงานแล้วเสร็จและติดตามสำรวจเรื่องที่ค้าง

– การติดตามเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆให้ครบถ้วน

– การร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรการ

– การร่างระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

– การพิมพ์เอกสารและหนังสือราชการให้ถูกต้องตามรูปแบบและมีระเบียบราชการการสะกดตัวอักษรให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฯ

– การคัดสำเนา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์และเอกสารต่างๆ

– บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่เลือกไว้ เช่น Word , Excel

– พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อใช้จัดทำต้นฉบับ

– แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

– การอัดสำเนา ถ่ายเอกสาร จัดเรียงเอกสารเข้าชุดและการเย็บเล่ม

– จัดเตรียมการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม การจัดวาระการประชุม การจัดทำเอกสาร

– ประกอบวาระ การติดต่อสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งการรับรองต่าง ๆ

– จัดบันทึกรายงานการประชุม จัดพิมพ์และเวียนผู้เข้าร่วมประชุม

– ดำเนินการตามมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม

– จัดเก็บเอกสารแฟ้มการประชุมให้มีความต่อเนื่อง และสะดวกในการค้นหา

– จัดทำส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ นำส่งโดยเจ้าหน้าที่

– จัดทำตารางเตือนในการประชุมต่างๆ

– ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้มาติดต่องานราชการและนักท่องเที่ยวโดยตรงและทางโทรศัพท์

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

ฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ส่วนกลาง) ที่ตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครยายก พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๒๒๗,๓๐๗ ไร่ หรือ ๓๕๒.๕๐ ตร.กม. แบ่งชุดลาดตระเวนฯ จำนวน ๖ ชุด ดังนี้

๑.๑ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนฯ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ฐาน
๑.๓ หน่วยบริการนักท่องเที่ยว กม.๓๐ จำนวน ๑ หน่วย
๑.๔ จุดตรวจป้อม จำนวน ๓ แห่ง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ฝ่ายนันทนาการและบ้านพัก

 

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงานโยธา