Friday, Sep. 24, 2021

แผนแม่บท

แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สารบัญ

0_Combineสารบัญ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
8_Combineข้อมูลพื้นฐาน
18_Combineข้อมูลพื้นฐาน
26_Combineข้อมูลพื้นฐาน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
30_Combineข้อกฎหมายและระเบียบ

การใช้ประโยชน์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
36_Combineการใช้ประโยชน์

แนวทางพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
46_Combineแนวทางการพัฒนา
53_Combineแนวทางพัฒนา

เอกสารอ้างอิง
58เอกสารอ้างอิง

ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
59_Combineชุมชน

จำนวนบ้านพักที่รับรองนักท่องเที่ยว
61_Combineจำนวนบ้านพัก

สัตว์ป่าที่สำรวจพบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
64_Combineสัตว์ป่า