Thursday, Jun. 20, 2019

หน่วยงานในสังกัด

chart2

เขตการจัดการในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายอนุรักษ์
ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ส่วนกลาง) ที่ตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครยายก พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๒๒๗,๓๐๗ ไร่ หรือ ๓๕๒.๕๐ ตร.กม. แบ่งชุดลาดตระเวนฯ จำนวน ๖ ชุด ดังนี้

๑.๑ ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนฯ จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ฐาน
๑.๓ หน่วยบริการนักท่องเที่ยว กม.๓๐ จำนวน ๑ หน่วย
๑.๔ จุดตรวจป้อม จำนวน ๓ แห่ง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ จำนวน ๑ คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๑ คน
พนักงานราชการ จำนวน ๓๗ คน
พนักงานจ้างเหมา (TOR) จำนวน ๒๘ คน
เขตการจัดการที่ 1          เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  1  ที่ตั้ง  ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ   ประมาณ ๑๐๖.๙๗๖ ไร่ หรือ ๑๗๑.๑๖ ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการจำนวน   ๑   คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน    ๗   คน
พนักงานราชการ จำนวน   ๘  คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)         จำนวน             ๑๑             คน

 

เขตการจัดการที่ 2

เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๒

ที่ตั้ง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง ตำบลวังหมี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ   ประมาณ ๑๘๒,๑๙๕ ไร่ หรือ 291.16 ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จำนวน ๑ คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
พนักงานราชการ จำนวน 5 คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR) จำนวน ๑๒ คน

 

เขตการจัดการที่ 3

เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๓
ที่ตั้ง ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสำพันตา ตำบลนาดี ตำบลสะพานหิน
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๒๓๖,๑๕๑ ไร่ หรือ 37 ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ จำนวน ๑ คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
พนักงานราชการ จำนวน 11 คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR) จำนวน 14 คน

 

เขตการจัดการที่ 4                       เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  ๔

ที่ตั้ง  ตำบลบุฝ้าย ตำบลโพธิ์งาม ตำบลหนองแก้ว ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่                       รับผิดชอบประมาณ ๒๒๒,๑๒๔ ไร่ หรือ ๓๕๗  ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ                     จำนวน        ๑      คน
ลูกจ้างประจำ                 จำนวน        ๑      คน
พนักงานราชการ            จำนวน       6      คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)  จำนวน      ๖      คน

 

เขตการจัดการที่ 5                      เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  ๕

ที่ตั้งตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลนาหินลาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๑๖๐,๐๐๗ ไร่ หรือ ๒๕๖  ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ                     จำนวน    ๑      คน
ลูกจ้างประจำ               จำนวน     ๒     คน
พนักงานราชการ         จำนวน     ๗     คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)         จำนวน  ๗           คน

 

เขตการจัดการที่ 6                     เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  ๖

ที่ตั้ง  ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลหนองแสง  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๘๑,๑๙๓ ไร่ หรือ ๑๓๐  ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ             จำนวน    ๑      คน
ลูกจ้างประจำ       จำนวน   ๑       คน
พนักงานราชการ  จำนวน    ๙     คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)         จำนวน                ๔           คน

 

เขตการจัดการที่ 7                   เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  ๗

ที่ตั้ง  ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๘๖,๒๙๐ ไร่ หรือ ๑๓๘  ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ                     จำนวน        ๑      คน
ลูกจ้างประจำ                 จำนวน        ๑          คน
พนักงานราชการ            จำนวน      ๙          คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)  จำนวน      ๔            คน
เขตการจัดการที่ 8              เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่  ๘

ที่ตั้ง  ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๕๕,๔๙๑ ไร่ หรือ ๘๘.๗๙  ตร.กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ                 จำนวน         ๑      คน
ลูกจ้างประจำ            จำนวน         ๓       คน
พนักงานราชการ       จำนวน        ๗       คน
ลูกจ้างจ้างเหมา (TOR)    จำนวน     ๓   คน